Designinstituttet i Oslo tilbyr et årsstudium på fagskolenivå i design og arkitektur for elever med studiekompetanse fra videregående skole. Hos oss holder undervisningen et høyt faglig nivå, også internasjonalt.

Undervisningen

Designinstituttet er en liten skole med bare 28 studenter og har dermed et unikt, eksklusivt læringsmiljø. Du får tett, individuell oppfølging gjennom hele året og god kontakt med lærerne. Utdanningen er organisert som et heltidsstudium med daglig undervisning og møteplikt.

Undervisningen er praktisk og teoretisk, det vil si at du både lærer designteori og har ferdighetsøvelser. I andre semester jobber du med et større designprosjekt der designteori og ferdighetsøvelser integreres i prosjektundervisningen. Her velger du selv faglig fordypning, for eksempel arkitektur. Undervisningsopplegget gir gode muligheter for å utvikle din egen portfolio.

Studietur til Milano

I vårsemesteret drar vi på studietur til Milano. Denne turen er en del av internasjonaliseringen og en spennende måte å lære på. Vi besøker blant annet Lamborghini i Modena.

Emner

Designinstituttet gir innføring i fagemnene arkitektur, grafisk design/ visuell kommunikasjon/ illustrasjon, industridesign/ produktdesign og interaksjonsdesign, interiørarkitektur/ møbeldesign og klesdesign. Du får opplæring i designprosesser. Modell, tegning, form og farge brukes tverrfaglig som metode og hjelpemiddel i den innovative arbeidsprosessen. Relevant teknologi/ programvare benyttes for å skape ønsket form og innhold.

Emner og faglærere

 • Fagskolekandidat Design. 60 fagskolepoeng.

  Kunnskap
  • Har kunnskap om sentrale tema innenfor grafisk design og illustrasjon, produktdesign, interiørarkitektur og arkitektur.
  • Har kunnskap om designprosessen i grafisk design og illustrasjon, produktdesign og interiørarkitektur. De som velger arkitektur på eksamensprosjektet har også kunnskap om designprosessen i arkitektur, med vekt på stedsanalyse som grunnlag for tilpassing og plassering av et enkelt bygg/konstruksjon i terrenget.
  • Har kunnskap knyttet til funksjonelle (bruksaspektet) og emosjonelle (opplevelsesaspektet) analyser i grafisk design og illustrasjon, produktdesign og interiørarkitektur.
  • Har kunnskap om noen sentrale metoder innenfor kreativ løsningssøking i design, fortrinnsvis visuelle teknikker som tegning og modellbygging.
  • Har kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innenfor formgivning.
  • Har kunnskaper om hvordan fargesystemet Natural Colour System (NCS) er oppbygd og hvordan det brukes. Har kunnskaper om fargesetting og hvordan farger oppfører seg i samspill med lys, materialer og sammen med andre farger på produkter og i rom og bygg.
  • Har kunnskaper om foto og bruk av digitalt kamera med vekt på portrettet, objektet, bybildet og fotografering av modeller.
  • Har kunnskap om dataprogrammene Adobe (Illustrator, Photoshop og InDesign), Rhino (3D fri form flate) og ArchiCad (rom og arkitektur).
  • Har kunnskap om sentrale begreper og betydningen av ergonomi for designere og arkitekter.
  • Har kunnskap om sentrale epoker i kunst-, design- og arkitekturhistorien samt hva noen sentrale fagutøvere har gjort og hva de har ment om eget fag.
  • Har noe kunnskap om viktigheten av marked og merkevarebygging innen design.
  • Kan oppdatere sin fagkunnskap innenfor fagfeltet design og arkitektur.


  Ferdigheter
  • Har ferdigheter i å visualisere egne og andres ideer og løsninger ved bruk av 2D-dataprogrammer som Adobe Photoshop, Illustration og InDesign.
  • Har praktiske ferdigheter i å anvende ettpunkts-, topunkts- og trepunkts-perspektiv for visuelt å illustrere og dokumenter egne og andres ideer og løsninger.
  • Kan å bruke sentrale tegneredskaper samt marker-tusjer for å illustrere egne ideer og løsninger.
  • Har ferdigheter i bruk av tegning og mock-up modeller i kreativt arbeid for å få nye ideer til løsninger, ønsket utrykk i løsninger og dokumentasjon av løsninger.
  • Kan å bruke modelleire for både å utvikle og beskrive tredimensjonale former/løsninger.
  • Har ferdigheter i å anvende farger, fortrinnsvis NCS (Naturell Color System) for å beskrive farger på flater i bygg og rom, samt på produkter. Kan å bruke NCS til å sette sammen og gi en begrunnelse for valg av farger.
  • Kan å anvende digitalt fotokamera til produktbilder, bybilder og portrett og fotografering av modeller.
  • Kan å bruke dataprogrammet Rhino (3D-tegning) og ArchiCad (rom og arkitektur) både til å dokumentere og utvikle ideer.
  • Kan å anvende noen sentrale kreative teknikker for å påvirker tanken til å fremskaffe nye løsninger på aktuelle problemer.
  • Har evne til å anvende kunnskap om prosjekteringsmetoder for å løse problemer og oppgaver.


  Generell kompetanse
  • Har generell kompetanse i fagrelaterte kreative prosesser, arbeidsmetodikk, prosjekteringsmetodikk, og noen andre sentrale, fagrelaterte emner innenfor grafisk design, produktdesign og interiørarkitektur.
  • Har en faglig bevissthet om viktigheten av kunnskap og ferdigheter innen design – slik at beslutninger i større og større grad baseres på kunnskap og innsikt og i mindre og mindre grad på tilfeldigheter.
  • Har en generell kompetanse om de ulike designfagene, likheter og ulikheter og hvordan de kan «spille sammen» i en helhet.

  • Sivilarkitekt Eivind Eide

   Sivilarkitekt Eivind Eide

   Rektor og daglig leder

 • Grafisk design/visuell kommunikasjon

  Grafisk design handler om å formgi og arrangere tekst, bilder og andre elementer for å kommunisere et budskap. Kunnskap om mottakeren og valg av medier for mest mulig effektiv formidling står sentralt i designprosessen. Grafisk design er relevant for alle typer trykksaker, web og andre digitale medier, film, animasjon, produktemballasje, skilt, logoer, bøker og annonser m.m.

  På Designinstituttet får du innføring i og kunnskap om kreative prosesser, arbeidsmetodikk, presentasjonsteknikk og visualisering av idéer med forskjellige verktøy, blant annet Adobe.

  • Grafisk designer Brita Bergsnov-Hansen

   Grafisk designer Brita Bergsnov-Hansen

   Grafisk design

   miksmaster.no
  • Industridesigner Anders K. Christensen

   Industridesigner Anders K. Christensen

   Datafag Adobe Ps Id Ai

 • Industridesign/ Produktdesign

  Produktdesign er en formgivningsprosess der målet er å finne den optimale kombinasjonen av funksjonelle og estetiske egenskaper ved produkter som produseres industrielt. Analyser av brukersituasjon og konkurrenter står sentralt i designprosessen.

  Hos oss gir faget kunnskap i formgivning med vekt på bruksaspekt, estetisk opplevelse, valg av materialer og farge. Du får også innsikt i problemløsningsmetoder som tegning (blant annet 3D-tegning i programmet Rhino) og bruk av modell.

  • Industridesigner Anders K. Christensen

   Industridesigner Anders K. Christensen

   Produktdesign

   designinstituttet.no
  • Industridesigner Kristian Wenstøp

   Industridesigner Kristian Wenstøp

   Rhino 3D-programvare

   Pivot.no
 • Interiørarkitektur

  Interiørarkitektur handler om å utforme rom med planløsninger, fastinnredning, møbler og øvrige elementer. Kombinasjonen av funksjonelle og emosjonelle analyser, brukerforståelse, historie og bygningskultur ligger til grunn for valg av løsninger i designprosessen.

  På designinstituttet gir faget innføring i og kunnskap om funksjonelle og estetiske analyser av et offentlig rom. Du får også kunnskap om prosjektering og løsningsutvikling samt ferdigheter i blant annet dataprogrammet ArchiCad.

  • Interiørarkitekt Birgitte Appelong

   Interiørarkitekt Birgitte Appelong

   Interiørarkitektur med doktorgrad i lys i rom fra KhiO

   khio.no
  • Teknisk konsulent Ingvill Bugge

   Teknisk konsulent Ingvill Bugge

   Datafag ArchiCad

   graphisoft.no
 • Arkitektur

  Arkitektur dreier seg om å planlegge, utforme og oppføre byggverk. Begrepet arkitektur kan betegne både prosessen frem til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskap om bygging.

  På Designinstituttet får du en innføring i arkitektfaget med vekt på designprosessen. Du lærer grunnleggende stedsanalyse og enkel konstruksjon i landskapet for å belyse et «rom». Arkitektur velges som fordypning andre semester, som eksamensprosjekt.

 • Møbeldesign

  På Designinstituttet tilbyr vi møbeldesign som spesialisering innenfor fagområdene produktdesign og interiørarkitektur.

  Møbeldesign kan ha to utgangspunkt: Å formgi et møbel som blir brukt i mange ulike sammenhenger (seriefremstilte møbler/ produktdesign) eller som et møbel som får sin form med utgangspunktet i rommet/situasjonen det skal virke i (et spesialmøbel som en del av rommet/ interiørarkitektur).

  • Industridesigner Kristian Aarseth og Interiørarkitekt Jo Korneliussen

   Industridesigner Kristian Aarseth og Interiørarkitekt Jo Korneliussen

   Møbeldesign

   fimbuldesign.no
 • Klesdesign

  Klesdesign handler om å utforme idéer til klær som skal ivareta ulike brukere og brukssituasjoner. Kunnskap og forståelse om behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende løsninger står sentralt i designprosessen.

  På Designinstituttet gir faget kunnskap om design av funksjonelle klesplagg med vekt på bruksmåte, brukssted, materialvalg og farge. Faget er valgfritt.

 • Industridesign/ Interaksjonsdesign

  Interaksjonsdesign (IxD) er en fagdisiplin som har som oppgave å definere atferden til produkter og systemer som mennesker kan samhandle med.
  ”Benevnelsen interaksjonsdesign (Interaction Design) benyttes dersom designarbeidet retter seg mot utforming av et kommunikasjonssystem, ofte skjermbaserte produkter, der målet er å skape noe som letter forståelsen av budskapet gjennom bruk av tekst, tegn og bilde. Dette kan gjelde f.eks. informasjonssystemer på en flyplass, utforming av hva vi ser på en dataskjerm, eller utforming av TV-studio for nyhetsprogrammer.

  • Industridesigner Camilla Monrad-Krohn

   Industridesigner Camilla Monrad-Krohn

   Interaksjonsdesign

   designit.com
 • Illustrasjon

  Illustrasjon handler om å anskueliggjøre et budskap eller en idé gjennom er et bilde. Oftest handler det om en tegning, en data-animasjon eller et fotografi som skal forklare en tekst.

  På Designinstituttet får du en innføring i illustrasjonsfaget med vekt på noen metoder og verktøy. Du kan velge illustrasjon i eksamensprosjektet.

 • Formanalytisk tegning, presentasjon og visualisering

  Faget gir kunnskap og erfaring i analytisk frihåndstegning. Du blir kjent med ulike tegneredskaper og materialer og lærer å illustrere flater, volumer og materialtekstur for å beskrive egne løsninger av 2D, 3D og rom.

  • Industridesigner Anders Lilleby

   Industridesigner Anders Lilleby

   Formanalytisk tegning og visualisering

   geriljaworks.no
 • Design og formgivning

  Flere interessante spørsmål kan stilles for å belyse et produktstilblivelse. Hva skaper formen når estetiske forhold vektlegges? Hvilke tanker har designeren i selve formgivningsprosessen? Hva skiller gode og mindre vellykkede produkter? Dette er spørsmål det ikke er så lett å svare på. Flere aktører i produktutvikling og design prøver å besvare spørsmålene. Mange mener at formen på det fysiske produktet bestemmes ut fra målbare forhold som material- og produksjonsbetingelser, teknisk funksjon og utsalgspris. Det vi vet er at den konkrete formen på produktet skapes i designarbeidet, fra konsept til detaljutforming. I tillegg vet vi at det forekommer en idegenereringsfase i designprosessen. Alle menneskelagde gjenstander har en form. De har blitt designet av noen. Et produkt består av materiale som er bearbeidet, hva skaper så gjenstandens uttrykk? Er det tilfeldigheter eller er det en bevisst prosess som skaper det uttrykket vi opplever til slutt? Designeren skaper et uttrykk og vi som ser gjenstanden får et inntrykk. Bruker vi gjenstanden skjer det vi kan kalle opplevd estetikk.

  Dette er forhold vi berører i undervisningen på Designinstituttet.

 • Løsningspresentasjon og visualisering

  Konstruksjon og forståelse av skygger og lys. Illustrere forskjellige typer materialer og overflatestrukturer på forskjellige former som rette og krumme flater. 
 Det blir øvd på formbeskrivelser der hovedform og elementform vektlegges. Utarbeide illustrasjoner som gjengis så nært opp til utseenderiktige løsninger som mulig.

 • Foto

  Undervisningen er lagt som forelesninger og øvingsoppgaver rundt følgende tema:
  • Noen sentrale fotografer
  • Fotohistorie, type kamera: Speilrefleks, kompakt, mobil
  • Eksponering, blender/lukker/dybdeskarphet, objektivvalg, pixler
  • Motiv, komposisjon
  • Lyslære - innblikk i hvordan lyset fungerer
  • Bridge: Digital dokumentasjon på pc
  • Photoshop - verktøy og paletter, lysne/mørke, fargekanaler sort/hvitt, retusjering, skalering, oppskarping og utskrift

 • Stuktrurer, form og arkitektur

  Emnet gir forståelse, kunnskap og erfaring med hvordan byggestrukturer skaper flater, volumer og rom. Du får innsikt i hvordan man etablerer idéer om strukturer, hvordan disse kan brukes i praksis samt hvordan opplevelsen endres med valg av målestokk.

  • Sivilarkitekt Lina Broström og masterstudenter arkitektur Kari Opsal Mæland og Martin Tosterud

   Stuktrurer, form og arkitektur

   aho.no
 • Ergonomi

  Ergonomi er kunnskap om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging av arbeidsplasser. Du lærer sentrale begreper og analysemetoder innen området ergonomi og brukersentrert design.

  • Professor og fysiolog Tom Vavik

   Professor og fysiolog Tom Vavik

   Ergonomi

   aho.no
 • Farge

  Fagemnet gir grunnleggende innsikt i sentrale fargesystemer med hovedvekt på NCS – Natural Colour System. Du får kunnskap om hvordan farger oppfører seg i samspill med lys, ulike materialer samt med andre farger.

  • Faglærer i fargesystematikk Therese Sandem

   Faglærer i fargesystematikk Therese Sandem

   Farge NCS

   ncscolour.no
 • Kunst-, design- og arkitekturhistorie

  Designhistorisk kunnskap gir inspirasjon til egen, nyskapende formgivning. Fagemnet gir innblikk i hva som påvirker både form og stilretninger og hvordan nye produksjonsmetoder og materialer fører til nye formuttrykk. Du får forståelse for sammenheng mellom politiske og samfunnsmessige forhold og hvordan disse påvirker design og arkitektur.

 • Presentasjonsteknikker - Muntlig

  Formidling som funker - praktisk retorikk og presentasjonsteknikk

  Å bli en god formidler handler om å ta bevisste og gjennomtenkte valg i din kommunikasjon. Retorikk er kunsten å påvirke og overbevise som er nøkkelen til en god presentasjon.

  • Kunsten å få en god start
  • Å strukturere budskapet sitt
  • Bruk av hjelpemidler når du presenterer
  • Visuell retorikk – kroppsspråkets makt

 • Marked- og kulturforståelse "Formveileder"

  Fagemnet dreier seg om å forstår oppbyggingen av en formveileder, hva den skal inneholde og hva hensikten er.
  Studentene får kunnskap om og erfaringer med hvordan begreper, bilder og tekst skaper føringer for felles identitet og formuttrykk for en virksomhet når det gjelder fysisk produkt, grafisk design og reklame.

  • Grafisk designer Brita Bergsnov-Hansen

   Grafisk designer Brita Bergsnov-Hansen

   Merkevarebygging

   Miksmaster
 • Bli kjent-seminar

  På Designinstituttet tror vi trivsel, motivasjon og gode resultater henger sammen og arrangerer derfor et ”bli kjent”- seminar i startet på skoleåret. Gjennom dialog og gruppeoppgaver blir du bedre kjent med dine medstudenter, og dere definerer selv hvordan dere skal ha det sammen for at læringsmiljøet skal bli så godt som mulig.

  Sakset fra http://www.ingoodcompany.no/det-gode-selskap: Et utslitt mantra innen kreativitet og innovasjon sier at det handler om å tenke utenfor boksen – et utsagn som ofte går hånd i hånd med en tro på at det bare er skarpe hjerner, eksperter og spesialister som kan løse problemer som angår mange.

 • Studietur internasjonalisering

  Studietur til Milano

  I vårsemesteret drar vi på studietur til verdens største møbelmesse i Milano, Salone Satellite. Denne turen er en del av internasjonaliseringen og en spennende måte å lære på. Vi har utflukter til Lamborghini-fabrikken i Modena og til møbelprodusenten Vitra i Basel. Du vil oppleve faglige utfordringer og fine opplevelser i fellesskap med dine. medstudenter