Design som strategi

02. oktober, 2017 |
I en strategisk analyse må bedriften som regel ta utgangspunkt i en kundeanalyse. Denne analysen tar for seg forhold som beskriver kundens ønsker vedrørende udekkede behov, trender og motivasjon. En bedrift som bruker design strategisk bør dessuten gjennomføre en konkurrentanalyse og en egen firmaanalyse. Konkurrentanalysen ser på forhold i markedet som dreier seg om image og identitet, ulike styrker og strategier, svakheter og farer. Egenanalysen vurderer et allerede eksisterende og historisk image, en identitet, firmaets styrke og kapasitet samt organisatoriske verdier. Et av målene er å få til en segmentering som passer bedriftens karakter og som sees i forhold til konkurrentene.
Er du en designer? Å være designer er ingen entydig tittel. De mange definisjoner og spesifikasjoner av begrepet design er avhengig av hvilket område det brukes i. Alt er design. Ethvert menneskeskapt system, gjenstand og miljø har en gang vært planlagt og gitt form til.

Designmetodikk

23. november, 2016 |
- Finnes teknikker og metoder som kan benevnes som designmetodikk? Design er å skape noe. Hva representerer innovasjon med vekt på utforming av industrielt fremstilte produkter og systemer? Mange fag og utøvende yrker har sine egne metoder. De ulike samfunnsfagene har sine (sosialantropologen) og ingeniørfagene (bygningsingeniøren) har sine, og arkitekten og de ulike designfagene har sine metoder og dokumentasjonsmåter. Slik jeg ser det er metode å hente argumenter for en løsning etter en fastlagt plan. Det motsatte er påfunn!
Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. https://no.wikipedia.org/wiki/Universell_utforming
Utover på 1950-tallet foregikk det en debatt i designmiljøet i USA. Debatten dreide seg om to ulike orienteringssyn på utøvelsen av designyrket. Det ene synet stod for en selvbevist elitetankegang som la vekt på moralen foran økonomien, og ennå en ”åndelig” forpliktelse fra designerens side ovenfor sitt eget verk og publikum. Den andre retningen, som representerte en mer demokratisk tone, dreide seg om å gi bedriftens kunder hva de ville ha til enhver tid (Jeffrey L. Meikle 1990).